Monday, February 18, 2008

Prayers flag

Prayers flag by Gaurav Dhwaj Khadka
Prayers flag taken at Bauddhanath Stupa, Boudha, Kathmandu.

Gaurav Dhwaj Khadka

No comments: