Wednesday, July 29, 2009

What do you think about me?

What do you think about me? by Gaurav Dhwaj Khadka
What do you think about me? This is what 17 very talented and awesome writer and photographer think about me.

17 talented and awesome peoples are Abha Eli Phoboo, Ajit Baral, Arpan Shrestha, Diwas KC, Prawin Adhikari, Rabi Thapa, Sushma Joshi, Utsav Shakya, Bhushan Shilpakar, Nishant Shilpakar, Suraj Shakya, Dhruba Ale, Nayan Tara Gurung Kakshapati, Prateek Rajbhandari, Rockey Prajapati, Sudhir Bhandari and Sushan Prajapati.

Thanks,
Gaurav Dhwaj Khadka

No comments: