Friday, October 23, 2009

My seventh photography exhibition ....

Softness [ RED ]by Gaurav Dhwaj Khadka
My 7th group photography exhibition .... Cycle 2: Flora at Galleria CUC.

Photography exhibition featuring the works of Om Yadav, Sagar Chitrakar, Cheteze Tamang, Shikhar Bhattarai, Prajwal Bhattarai, Nirbendra KC, Swapnil Acharya, Kushal Goyal, Prashant Shrestha, Sumina Subba, Prazwol Sijapati and Gaurav Dhwaj Khadka.

Cycle 2: Flora by Gaurav Dhwaj Khadka
This is the poster of my 7th group photography exhibition.

Gaurav Dhwaj Khadka

1 comment:

Basanta said...

Congratulations! And best wishes!